Zápis z Výroční valné hromady SDH Svratouch, 28.11.2015

Zápis z VVH SDH Svratouch – 28.11.2015
zasedací místnost KD Svratouch


1) Zahájení:

Úvodního slova se ujal předsedající schůze a starosta sboru Roman Sáblík. Na úvod přivítal všechny přítomné členy a hosty ze sborů SDH Krouna, Otradov, Oldříš a Rychnov a seznámil účastníky s návrhem programu VVH.

 

2) Minuta ticha za zesnulé členy SDH Svratouch … Františka Hladíka a Jaroslava Cacha

 

3) Schválení programu VVH:
Proti navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky a byl schválen jednomyslně

 

4) Volba mandátové komise, návrhové komise a zapisovatele:
Navržení kandidáti byli zvoleni jednomyslně a ihned se ujali svých funkcí.

Mandátová komise: Růžena Špalková a Květa Pavlíková
Návrhová komise: Milan Žejdlík a František Hromádko
Zapisovatel: Růžena Špalková

 

5) Zprávy o činnosti sboru v roce 2015:
Zprávu o kulturně-společenské činnosti sboru přednesl místostarosta sboru Martin Kalous

… (text bude doplněn)

 

6) Zpráva o stavu techniky a činnosti JSDH Svratouch
Zprávu o činnosti zásahové jednotky přednesl velitel Stanislav Buchta

ČINNOST JSDH SVRATOUCH V ROCE 2015

Zásahy:

V roce 2015 byla jednotka SDH Svratouch vyslána Operačním střediskem HZS PK k celkem 6ti událostem. Jednalo se o čtyři požáry, jeden nahlášený únik plynu a jednu dopravní nehodu.

18. 1. 2015 – požár v obci Krouna, kde požár zcela zničil roubenou chalupu.

6. 7. 2015 – požár na Čachnově, kde došlo k zahoření hromady kompostu.

10. 8. 2015 – požár strniště, slámy a balíků na poli pod meteorologickou stanicí ve Svratouchu. Požár vznikl od balíkovače a rozšířil se na plochu asi 20 x 40 metrů.

19. 10. 2015 – požár v Restauraci a pensionu „U Šillerů“ ve Svratce, kde došlo k zahoření výherního automatu. Jednotka provedla průzkum a následně odvětrání celého objektu pomocí přetlakové ventilace.

3. 11. 2015 – jednotka byla vyslána k nahlášenému úniku plynu v bytovém domě v dolní části obce Svratouch. Unik plynu nebyl potvrzen.

28. 11. 2015 – jednotka byla vyslána k dopravní nehodě v obci Svratouch, při které došlo k úniku nebezpečných látek. Dopravní nehoda bez zranění.

 

Ostatní činnost:

Během horkého léta jednotka likvidovala řadu hnízd obtížného hmyzu. V době zvýšeného nebezpečí požárů jsme preventivně objížděli tábory v obci a upozorňovali na zákaz pálení ohňů na katastru obce. Jednotka se také účastnila několika ukázek pro děti na táborech.
Dále jednotka prováděla dodávkách vody na tábory, kde vlivem sucha byl vody nedostatek, prováděla čištění kanalizace, mytí silnice, …..

Na závěr chci poděkovat celé výjezdové jednotce a všem, kteří se těchto zásahů zúčastnili.

 

7) Zpráva o hospodaření sboru:
Zprávu o hospodaření sboru přednesla pokladní Marie Kocourová (tradičně byly předneseny pouze hlavní položky na straně příjmů a výdajů)

Zpráva o hospodaření SDH Svratouch za rok 2015

Převod z roku 2014 …   139.728,-

Příspěvky vybráno …   +12.150,-
Ples+karneval …    + 23.991,-
Maškary …    +12.500,-
HVP provize …    + 877,-
Odvod přízpěvků do OSH …   – 9.700,-
Životní jubilea …    – 7.723,-
Smuteční rozloučení …    – 3.120,-
Nákup vycházkových uniforem …    – 9.740,-
Opékání (51 lidí) – doplatek …   – 5.480,-

Zůstatek ke dni revize pokladny:  155.907,-

Výdaje po revizi pokladny:
Zajištění VVH (nákup ocenění, občerstvení, zarámování ČU, dárkové balíčky) …..   – 9.262,-

Zůstatek ke dni konání VVH:  146.645,-

 

8) Zpráva kontrolní a revizní komise:
Zprávu KRK přednesl člen revizní komise Jiří Socha.

Zpráva kontrolní a revizní komise pro VVH 28. 11. 2015

Dne 26. 11. 2015 jsme provedli kontrolu hospodaření sboru, spočívající v kontrole všech náležitostí pokladních dokladů a správnosti finančních operací, inventuře částky na účtu a pokladní hotovosti.
Při kontrole jsme nezjistili nedostatky ve vedení pokladních dokladů a správnosti prováděných pokladních operací. Finanční částky jak v hotovosti, tak na účtu souhlasí s účetním stavem, proto doporučujeme VVH zprávu o hospodaření sboru za rok 2015 schválit.

Částka na účtu: . . . 143.699,-
Pokladní hotovost: . . 12.208,-
——————————-
Celkem: . . . . . . . 155.907,-

Socha František – předseda KRK

 

9) Návrh na vyloučení členů SDH Svratouch:
Výbor SDH Svratouch přednesl VVH návrh toho, jak bude postupovat při vylučování členů sboru pro soustavné neplacení čelnských přízpěvků.
Konečné rozhodnutí o vyloučení konkrétních členů padne na příští schůzi výboru.

 

10) Předání ocenění členům za aktivitu a činnost ve sboru:

čestné uznání OSH Chrudim
– Kučera Ladislav

medaile „Za příkladnou práci“
– Odvárka Milan

stužka k medaili „Za věrnost
– Kaštánek Martin –> 20 let členství
– Gregor Luboš –> za 20 let členství
– Peřina Milan –> za 20 let členství
– Kyncl Pavel –> za 30 let členství
– Kynclová Ilona –> za 30 let členství
– Ing. Socha Jiří –> za 30 let členství
– Mládková Marie ml. –> za 30 let členství
– Roušar Josef — > za 40 let členství
– Kučera Ladislav — > za 40 let členství

Výbor také předal několika dlouholetým členům dárkové balíčky za jejich obětavou práci ve prospěch SDH Svratouch.
Obdarováni byli: Valenta Jan, Lehký Pavel, Kyncl Miroslav st., Mládek Petr, Mládková Marie, Kyncl Jiří st., Špalková Růžena, Gregor Jaroslav, Hufnágel Jan st., Hufnágelová Dana, Jadrný Josef nejst., Halamková Alena, Hromádko Josef, Hromádková Dana, Kaplanová Anna, Kučerová Marie, Musil Miloslav st., Navrátil Rudolf, Sádovský František, Sádovská Marie, Socha František, Šírová Alena, Vrabec František, Zdražil Josef, Zhánělová Monika, Švanda Václav st.

 

11) Diskuse:
V diskuzi se svými přízpěvky vystoupili tradičně zástupci okolních sborů, OU Svratouch a TJ Sokol

starosta sboru Roman Sáblík:

 • pozvánka na Hasičský ples a dětský karneval
 • přípravy oslav 120 let SDH Svratouch

Zástupci okolních sborů

 • SDH Rychnov … zdravice, pozvání na VVH
 • SDH Krouna … zdravice, pozvání na VVH
 • SDH Otradov … zdravice, pozvání na VVH
 • SDH Oldříš … zdravice, pozvání na VVH

za TJ Sokol Svratouch Petr Straka … poděkování za spolupráci

za OU Svratouch starosta obce bratr Jiří Socha

 • poděkování za účast na posledním rozloučení s bratrem Jaroslavem Cachem
 • poděkování za organizaci a průběh kulturních akcí
 • zhodnocení a vyzvednutí práce JSDH Svratouch
 • přípravy oslav 120 let SDH Svratouch
 • pořádání soutěžního dne „Hry bez hranic“ v roce 2016
 • řešení problémů s nedostatkem vody v obci (nedostatek povrchové vody, nové vrty, rekonstrukce úpravny a vodojemu). Zbudování nového vodojemu. V současnosti je dostatek vody zajištěn na min. 30 let
 • výhled na roky 2016-2017
 • poděkování oceněným
 • vyjádření k oceňování členů
 • pozvánka na rozsvícení vánočního stromu

 

12) Vyjáření mandátové a návrhové komise:
Vyjádření mandátové komise kladné – Přítomný je dostatečný počet členů, schůze je usnášeníschopná

 

13) Návrh usnesení:
Návrh usnesení přednesl Milan Žejdlík. Usnesení bylo schváleno jednomyslně

Návrh na usnesení Výroční valné hromady SDH Svratouch

konané dne 28. listopadu 2015

Výroční valná hromada SDH Svratouch po vyslechnutí zprávy o činnosti výboru, hospodaření za daný rok, zprávy revizora, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení:

I.  VVH Schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti sboru a výboru od uplynulé výroční valné hromady.
 2. Zprávu o hospodaření sboru za daný rok.
 3. Zprávu revizora sboru.
 4. Zprávu o činnosti zásahové jednotky.

 

II.  VVH ukládá výboru SDH Svratouch:

 1. Zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní VVH, obsažené ve schválených dokumentech.
 2. Připravit a zabezpečit důstojný průběh oslav ke 120. výročí založení našeho sboru, které proběhne v roce 2016.
 3. Zpracovat hlášení o činnosti sboru za rok 2015 do 23. 1. 2016, vybrat členské příspěvky a vše předat na VVH okrsku, která proběhne ve Svratouchu.
 4. Zabezpečit účast na okrskové soutěži v požárním sportu konané každoročně v Otradově.
 5. Zúčastňovat se společných schůzí okrsku.
 6. Pomáhat členům JSDH v udržování svěřené techniky v dobrém stavu.
 7. Zvyšovat odborné znalosti všech členů JSDH na pravidelných školeních, jako tomu bylo v letošním roce.
 8. Podporovat HVP. Seznamovat členy sboru s výhodami pojištění.
 9. Organizovat a pomáhat i dalším organizacím v naší obci při zajišťovaní našich i společných kulturních akcích.
 10. Zabezpečit organizaci VVH Okrsku, která se uskuteční 23. 1. 2016 ve Svratouchu.

 

III.  VVH ukládá všem členům SDH Svratouch:

 1. Pomáhat výboru SDH v zajištění oslav 120 let od založení sboru v obci.
 2. Pomáhat výboru SDH při zajišťování kulturních akcí a jednotlivých úkolů SDH.
 3. Všem členům pokud možno aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů, podporavat práci výboru SDH a získávat další členy do SDH Svratouch.

Ve Svratouchu dne 28. 11. 2015

 

14) Závěr:
Závěrečného slova se opět ujal předsedající schůze Roman Sáblík. V krátkém zamyšlení shrnul současnou i budoucí činnost sboru a její smysl. Vyzdvihl důležitost spolupráce s OÚ Svratouch a TJ Sokol Svratouch.