Sbor dobrovolných hasičů Svratouch

Základní údaje
 Rok založení 1896
 Sídlo sboru SVRATOUCH
 Okrsek Krouna
 Členů sboru 121 (k datu VVH 2019)
 Starosta sboru Mgr. Růžena Špalková
 Místostarostové sboru Martin KalousJedna z nejstarších známých fotografií Sboru dobrovolných hasičů ve Svratouchu.
Hasiči pózují pro fotografa před místní školou (vlevo) na místě, kde je dnes parkoviště před OÚ …

Bylo tomu 13.prosince 1895, když se sešel zatimní výbor, v jehož čele stál zatimní starosta Jan Myška a jednatel Josef Dušek, aby vypracoval Stanovy dobrovonlých hasičů ve Svratouchu, z nichž nejdůležitější ustanovení jsou tato:

– spolek má jméno Sbor dobrovolných hasičů ve Svratouchu
– sídlem jest Svratouch, v okrese hlineckém, jednací věc jest česká
– účelem Sboru jest, aby při živelných nehodách v místě, okolí, zvláště při požárech a povodních, hájil a chránil životy a majetek lidu
– účelem svého se bude Sbor domáhati přesným plněním stanov, řádů i ostatních předpisů, pravidelným cvičením, schúzemi a přednáškami za účelem odborného vzdělávání, jakožto i zábavami společenskými.
– Sbor se sdružovati bude s jinými Sbory hasičskými ve správě stávající jednotu župní, okresní a zemskou
– členem může se státi každý mravně zachovalý a tělesně schopný občan v sídle sboru ve věku 18 až 50 let
– zakládajícím členem se stává, kdo do pokladny sborové nejméně 50 korun najednou neb ve dvou po sobě jdoucích ročních lhůtách složí, neb věc stejné hodnoty věnuje
– co do povinnosti, zaváže se každý nově přijatý člen rukou dáním veliteli, že přesně bude plniti a konati vše co předpisují stanovy a řád služební, zejména že bude vždy chovati se tak, aby v důstojnosti sboru neporušil
– spory vzniklé z poměru sborových mezi jednotlivými členy urovnává výbor, spory mezi členy a výborem rozhoduje soud smírčí.
Sporné strany zvolí si op dvou důvěrnících a ty pátého za předsedu. Jen členové Sboru mohou zasedati ve smírčím soudu, který se usnáší jakožto schůze výborová. Z nálezu soudu smírčího odvolati se nelze.

Celé Stanovy byly v plném znění schváleny ve schůzi obecního zastupitelstva ve Svratouchu dne 13.prosince 1895 a dne 30.dubna 1896 plředloženy k C.K. místodržitelství, kde výnosem ze dne 5.května 1896 číslo 71110 potvrzeny byly.

První usavující valná hromada se odbývala 16.srpna1896. Valnou hromadu zahájil zatimní starosta Jan Myška a přítomno bylo 56 členů.
Provedena byla volba předsednictva sboru a zvoleni byli Ferdinand Suchý z České Cikánky za sarostu 30 hlasy, a Jan Myška 32 hlasy za velitele.

Ze zápisu:


Ujednáno by se ozbrojilo 30 členů činných, velitel a podvelitel. Vyzbrojení starosty Sboru se nepřipustilo. O zakoupení výzbroje jednohlasně ujednáno by se o samý starala obec, jelikož Sbor není mocen nijaký dluh na sebe uvoliti, jelikož Sbor žádného jmění nemá


O vybírání měsíčních přízpěvků ujednalo se, by měsíční přízpěvek 10 krejcarů byl vybírán od 1.srpna t.r.
Dále bylo usneseno, by se za jednopřežní přípřež v místní obci 1zl a dvojpřežní 2zl., mimo obec za dvojpřežní 4zl., při výjezdu ku požáru odměna poskytla, při delší cestě než půl hodiny zvláštní ujednání budou platná.

Převzato z publikace:
Almanach k 90.výročí založení SDH ve Svratouchu, J.Vodička, 1986