• facebook
  • rss
  • mail

Sbor dobrovolných hasičů Svratouch

Základní údaje
 Rok založení 1896
 Sídlo sboru SVRATOUCH
 Okrsek Krouna
 Členů sboru 121 (k datu VVH 2019)
 Starosta sboru Mgr. Růžena Špalková
 Místostarostové sboru Martin KalousJedna z nejstarších známých fotografií Sboru dobrovolných hasičů ve Svratouchu.
Hasiči pózují pro fotografa před místní školou (vlevo) na místě, kde je dnes parkoviště před OÚ …

Bylo tomu 13.prosince 1895, když se sešel zatimní výbor, v jehož čele stál zatimní starosta Jan Myška a jednatel Josef Dušek, aby vypracoval Stanovy dobrovonlých hasičů ve Svratouchu, z nichž nejdůležitější ustanovení jsou tato:

– spolek má jméno Sbor dobrovolných hasičů ve Svratouchu
– sídlem jest Svratouch, v okrese hlineckém, jednací věc jest česká
– účelem Sboru jest, aby při živelných nehodách v místě, okolí, zvláště při požárech a povodních, hájil a chránil životy a majetek lidu
– účelem svého se bude Sbor domáhati přesným plněním stanov, řádů i ostatních předpisů, pravidelným cvičením, schúzemi a přednáškami za účelem odborného vzdělávání, jakožto i zábavami společenskými.
– Sbor se sdružovati bude s jinými Sbory hasičskými ve správě stávající jednotu župní, okresní a zemskou
– členem může se státi každý mravně zachovalý a tělesně schopný občan v sídle sboru ve věku 18 až 50 let
– zakládajícím členem se stává, kdo do pokladny sborové nejméně 50 korun najednou neb ve dvou po sobě jdoucích ročních lhůtách složí, neb věc stejné hodnoty věnuje
– co do povinnosti, zaváže se každý nově přijatý člen rukou dáním veliteli, že přesně bude plniti a konati vše co předpisují stanovy a řád služební, zejména že bude vždy chovati se tak, aby v důstojnosti sboru neporušil
– spory vzniklé z poměru sborových mezi jednotlivými členy urovnává výbor, spory mezi členy a výborem rozhoduje soud smírčí.
Sporné strany zvolí si op dvou důvěrnících a ty pátého za předsedu. Jen členové Sboru mohou zasedati ve smírčím soudu, který se usnáší jakožto schůze výborová. Z nálezu soudu smírčího odvolati se nelze.

Celé Stanovy byly v plném znění schváleny ve schůzi obecního zastupitelstva ve Svratouchu dne 13.prosince 1895 a dne 30.dubna 1896 plředloženy k C.K. místodržitelství, kde výnosem ze dne 5.května 1896 číslo 71110 potvrzeny byly.

První usavující valná hromada se odbývala 16.srpna1896. Valnou hromadu zahájil zatimní starosta Jan Myška a přítomno bylo 56 členů.
Provedena byla volba předsednictva sboru a zvoleni byli Ferdinand Suchý z České Cikánky za sarostu 30 hlasy, a Jan Myška 32 hlasy za velitele.

Ze zápisu:


Ujednáno by se ozbrojilo 30 členů činných, velitel a podvelitel. Vyzbrojení starosty Sboru se nepřipustilo. O zakoupení výzbroje jednohlasně ujednáno by se o samý starala obec, jelikož Sbor není mocen nijaký dluh na sebe uvoliti, jelikož Sbor žádného jmění nemá


O vybírání měsíčních přízpěvků ujednalo se, by měsíční přízpěvek 10 krejcarů byl vybírán od 1.srpna t.r.
Dále bylo usneseno, by se za jednopřežní přípřež v místní obci 1zl a dvojpřežní 2zl., mimo obec za dvojpřežní 4zl., při výjezdu ku požáru odměna poskytla, při delší cestě než půl hodiny zvláštní ujednání budou platná.

Převzato z publikace:
Almanach k 90.výročí založení SDH ve Svratouchu, J.Vodička, 1986