Zápis z Výroční valné hromady SDH Svratouch, 29.11.2014

Zápis z VVH SDH Svratouch – 29.11.2014
zasedací místnost KD Svratouch

 

1) Zahájení:
Úvodního slova se ujal předsedající schůze a starosta sboru Roman Sáblík. Na úvod přivítal všechny přítomné členy a hosty ze sborů SDH Krouna, Otradov, Oldříš a Rychnov a seznámil účastníky s návrhem programu VVH.

 

2) Schválení programu VVH:
Proti navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky a byl schválen jednomyslně

 

3) Volba mandátové komise, návrhové komise a zapisovatele:
Navržení kandidáti byli zvoleni jednomyslně a ihned se ujali svých funkcí.

Mandátová a návrhová komise: Růžena Špalková a Petr Mládek

Zapisovatel: Růžena Špalková.

 

4) Zprávy o činnosti sboru v roce 2014:
Zprávu o kulturně-společenské činnosti sboru přednesl místostarosta sboru Martin Kalous

Zpráva o činnosti SDH Svratouch za rok 2014

Vážené sestry a bratři hasiči, vážení přítomní hosté, Vítám Vás na dnešní VVH SDH Svratouch.

Uplynul rok a my se zde opět scházíme, abychom vyhodnotili činnost našeho sboru za rok 2014

K dnešnímu dni má náš sbor 99 členů. Musím s lítostí konstatovat, že nás k 1.1.2015 opustí dva mladí hasiči Jakub Ružička a Jakub Slanina. Je to škoda, protože se aktivně podíleli na činnosti našeho sboru a dobře se zapojili. Je na zamyšlenou, jakým způsobem oslovit mladé lidi, aby vstoupili do našeho sboru a tím se nám podařilo rozšířit a hlavně omladit naší základnu. Nebude to jednoduché, protože děti a mládež u nás nemáme, a tak výchova nových členů není tak přirozená jako v jiných sborech. Toto téma by bylo dobré rozebrat v diskuzi.

V průběhu roku navštěvujeme naše nemocné členy a členy, kteří oslavili významné životní jubileum, kterým předáváme drobné dary.

Výbor pracoval v letošním roce ve zvoleném složení a s velkým přispěním vás všech si myslím, že se zhostil všech svých úkolů a činností dobře. Jak je již ve Svratouchu zvykem, většinu akcí o kterých se v krátkosti zmíním, pořádáme společně OU Svratouch a TJ Sokol Svratouch.

Každoročně naše činnost začíná Hasičským plesem a dětským karnevalem. Letos se konal 1. a 2. února. O Předtančení se postaral divadelní kroužek při ZŠ Svratouch, k tanci a poslechu hrála skupina Artur. Nechyběla naše domácí kuchyně a bohatá tombola. Na dětském karnevale děti čekala spousta her a soutěží, za které byly vždy odměněny drobnou sladkostí.

8. března prošel naší obcí Maškarní průvod. Ani krásné počasí, které se nám letos konečně podařilo zajistit, však nepřilákalo tolik masek jako v jiné roky. Přesto bylo pořádně veselo – i díky pojízdné hospodě U Hamouna, která je s kapelou Malinkou neodmyslitelnou oporou průvodu.

Dne 30. dubna proběhl už desátý ročník Pálení čarodějnic, který byl tentokrát uspořádán v kulturní areálu Borovina. Využili jsme čerstvě vykácené mýtiny a hlavně zázemí, které nám umožnilo připravit bohaté občerstvení a doprovodný program. Tento večer odstartoval průvod malých a velkých čarodějnic a čarodějníků od Obecního úřadu, kterým byl po příchodu do areálu předán klíč nad vládou této noci. Nechyběla pečlivě připravená vatra a tradiční čarodějnický ohňostroj.

17. května proběhla na stadionu v Otradově okrsková soutěž v požárním sportu okrsku Krouna. Z důvodu nepřízně počasí se soutěžilo pouze v disciplíně požární útok. Předvedli jsme s naší (seriovou a neupravenou) „dvanáctkou“ standartní výkon a obsadili 4. místo.

V červnu a červenci jsme se zúčastnili v našem okrsku oslav 130 let založení sborů SDH Krouna, SDH Otradov a SDH Oldříš, kterým bych chtěl ještě jednou pogratulovat a popřát do dalších let hodně elánu a dostatek členů postižených hasičinou, kteří budou v této bohaté tradici pokračovat.

V polovině září jsme pro naše členy a jejich rodiny uspořádali podžimní grilovačku v palisádě v Borovině. Hojná účast, dostatek jídla a pití a skvělá nálada svědčí o oblibě této akce, která se tradičně protádla do pozdních nočních hodin.

Chtěl bych touto cestou všem, kteří se na přípravě a organizaci všech akcí podíleli, poděkovat, protože bez nich by žádná z těchto akcínemohla být uskutečněna. I když to všichni děláme zdarma a ve volném čase, děláme to rádi. Ale zároveň bych si přál, aby se nám podařilo zapojit do naší činnosti více řadových členů sboru, protže v dnešní uspěchané době není jednoduché pro malý okruh členů tyto akce uspořádat a objezdit.

Stejně tak bych chtěl poděkovat OÚ Svratouch, členům TJ Sokol a sponzorům, kteří nám s pořádáním těchto akcí pomáhají.

Na závěr chci popřát všem klidné a příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a úspěšný start do roku 2015 ….. Děkuji za pozornost

Martin Kalous – mistostarosta sboru


Zprávu o činnosti zásahové jednotky
přednesl velitel Stanislav Buchta

Zpráva o činnosti JSDH Svratouch za rok 2014

ZÁSAHY:
V letošním roce zasahovala jednotka k dnešnímu dni celkem u 11 událostí. Jednalo se o 2 požáry, 1 planý poplach a 8 technických pomocí.

Požáry:
26. ledna 2014 – požár skladovacích prostor va Svratce
16. listopadu 2014 – požár roubené rekreační chalupy ve Svratce

Planý poplach:
16. dubna 2014 – neohlášené pálení v lese na Peškově vrchu

Technická pomoc:
1. února 2014 – odstranění stromů při vichřici ze silnice směr Čachnov na žádost Polocie ČR
20. července 2014 – odstranění vosího hnízda na RS Naděje Svratouch
3.-5. srpna 2014 – Jdnotka pomáhala při odstraňování následků bleskové povodně v obci Svratouch.
Jednotka prováděla čerpání vody ze sklepů, garáží, studní a jímek u celkem asi 20 domů v obci, čerpala vodu ze zaplavené ČOV Svratouch, řídili provoz a uzavírání zaplavené komunikace, odstraňovali předměty zaklíněné pod mostem směr Svraka, uklízela komunikace od naplavenin, prováděla monitoring vodních toků a rybníka a následně likvidovala podemleté a vyvrácené stromy v korytě potoka.

2. září 2014 – odstranění stromu ze silnice směr Krouna
25. září 2014 – likvidace vosího hnízda na budově ZŠ Svratouch.

VÝCVIK A ŠKOLENÍ:
Členové jednotky absolvují pravidelné školení vždy první středu v měsíci. Na každém školení se věnujeme obsluze požární techniky, praktickému výcviku s technickými prostředky, čerpadly, údržbě a provádíme kondiční jízdy. Teoretická část je věnovaná vždy určité části bojového a cvičebního řádu, tak jak je stanoveno osnovami

Během roku bylo připraveno několik školení se zaměřením na použití dýchací techniky. Teroretická příprava probíhá v zasedací místnosti OÚ, praktický vycvik pak v areálu RS Naděje. Školení jsou zaměřena na pohyb a vyhledávání zraněné osoby v neznámém a zakouřeném prostoru. Obdobné školení s použitím umělého kouře proběhlo za budovou obecní dílny.

Na podzim letošního roku se podařilo pro členy jednotky domluvit vycvik na trenažéru na stanici ve Vysokém Mýtě. Zde byla jednotka ve Flashover kontejneru proškolena na zásahy v uzavřeném prostoru a na jevy, které při takovém požáru vznikají. Vyzkoušeli jsme si zásady pohybu, průzkumu, hašení a bezpečnosti hasičů při požáru.

Touto cestou bych rád poděkoval všem členům zásahové jednotky za aktivní přístup a Obci Svratouch za finanční podporu při pořitovaní výzbroje a výstroje.

 

5) Zpráva o hospodaření sboru:
Zprávu o hospodaření sboru přednesla pokladní Marie Kocourová (tradičně byly předneseny pouze hlavní položky na straně příjmů a výdajů)

Zůstatek z předešlého období: 141.296,-

Příjmy:
Přízpěvky od členů –> 12.750,-
Hasičský ples a karneval –> 35.000,-
Přízpěvek OU Svratouch –> 5.000,-
Čarodějnice –> 14.500,-
Grilování v Borovině (vybráno) –> 2.750,-
Provize od HVP –> 1.386,-

Výdaje:
Koncese na prodej lihovin –> 1.000,-
Přízpěvky do OSH –> 9.915,-
Přízpěvek do okrsku Krouna –> 1.000,-
Grilování v Borovině (doplatek z pokladny) –> 8.491,-
Zakoupení vycházkových uniforem –> 6.264,-
Źivotní jubilea, dary, návštěvy nemocných –> 7.000,-
Občerstvení na VVH okrsku Krouna konané ve Svratouchu –> 1.244,-

Ke dni konání VVH je na účtu a v pokladně SDH Svratouch celkem 152.778,- kč.

 

6) Zpráva kontrolní a revizní komise:
Zprávu KRK přednesl člen revizní komise Jiří Kyncl ml.

Zpráva kontrolní komise pro VVH 29.11.2014

Dne 24.11.2014 jsme provedli kontrolu hospodaření sboru spočívající v kontrole všech náležitostí pokladních dokladů a správnosti finančních operací, inventuře částky na účtu a pokladní hotovosti.
Při kontrole jsme nezjistili nedostatky ve vedení pokladních dokladů a správnosti prováděných finančních operací. Finanční částky jak v hotovosti, tak na účtu souhlasí s účetním stavem, proto doporučujeme výroční valné hromadě zprávu o hospodaření sboru za rok 2014 schválit.

Částka na účtu: . . . 130.605,-
Pokladní hotovost: . . 17.173,-
Poskytnutá záloha: . .  5.000,-
——————————-
Celkem: . . . . . . . 152.778,-

Socha František – předseda KRK

 

7) Předání ocenění členům za aktivitu a činnost ve sboru:

medaile „Za zásluhy“
– Žejdlík Milan
– Kaštánek Martin

medaile „Za příkladnou práci“
– Kyncl Jiří ml.

stužka k medaili „Za věrnost
– Hufnágel Jan ml. –> 20 let členství
– Hegr Martin, ing. –> za 30 let členství
– Kalousová Marcela –> za 30 let členství
– Kocourová Marie –> za 30 let členství
– Šírová Alena –> za 30 let členství
– Zhánělová Monika –> za 30 let členství
– Špalková Růžena –> za 40 let členství
– Jadrný Jaroslav — > za 50 let členství
– Kyncl Adolf — > za 50 let členství
– Valenta Jan — > za 50 let členství

Poděkování hejtmana Pardubického kraje za výnamnou pomoc při rozvoji požární ochrany v Pardubickém kraji
– Cach Jaroslav

Výbor také předal několika členům dárkové balíčky za jejich dlouholetou a obětavou práci ve prospěch SDH Svratouch.
Obdarováni byli: Kocourová Marie, Kalous Martin, Pavlíková Květa, Socha František, Jadrný Josef nejst., Valenta Jan

 

8) Návrh kandidátů do voleb do okrskového výboru pro následující volební období:
Navržení kandidáti:
Na funkci velitele okrsku se navrhuje dosavadní velitel Martin Žejdlík
Na funkci okrskového strojníka se navrhuje Stanislav Buchta
Na pozici v Revizní radě okrsku se navrhuje Růžena Špalková

 

9) Schválení delegáta sboru na sjezd delegátů okresní schůze SH ČMS
Schůze se uskuteční dne 7. března 2015 ve Skutči
Za delegáta SDH Svratouch byl navržen a zvolen starosta sboru Roman Sáblík.

 

10) Diskuse:
V diskuzi se svými přízpěvky vystoupili tradičně zástupci okolních sborů, OU Svratouch a TJ Sokol

starosta sboru Roman Sáblík:

 • pozvánka na ples a karneval, který se koná druhý víkend v únoru 2015
 • poděkoval OÚ za spolupráci – především za materiální pomoc
 • poděkoval TJ Sokol Svratouch za spolupořádání hned několika akcí
 • prosba o spolupráci při zajištění tomboly na ples

Zástupci okolních sborů

 • SDH Rychnov … zdravice, pozvání na VVH
 • SDH Krouna … zdravice, pozvání na VVH
 • SDH Otradov … zdravice, pozvání na VVH
 • SDH Oldříš … zdravice, pozvání na VVH

za TJ Sokol Svratouch Petr Straka … poděkování za spolupráci

bratr Jaroslav Cach …. poděkování za ocenění

za OU Svratouch starosta obce bratr Jiří Socha

 • poděkování za práci zásahové jednotky, zejména za zásah při bleskové povodni
 • dovybavení jednotky přetlakovým ventilátorem
 • pochvala a poděkování členům zásahové jednotky za jejich činnost

 

11) Vyjáření mandátové a návrhové komise:
Vyjádření mandátové komise kladné – Přítomný je dostatečný počet členů, schůze je usnášeníschopná

 

12) Návrh usnesení:
Návrh usnesení přednesl Milan Žejdlík. Usnesení bylo schváleno jednomyslně

Návrh usnesení VVH SDH Svratouch – 29.11.2014

Výroční valná hromada SDH Svratouch po vyslechnutí zpráv o činnosti sboru, hospodaření za daný rok, zprávy revizní komise, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení:

I – Výroční valná hromada schvaluje:
1) Zprávu o činnosti sboru a výboru od poslední VVH
2) Zprávu o hospodaření sboru
3) Zprávu revizní komise
4) Zprávu o činnosti JSDH Svratouch

II – Výroční valná hromada volí:
1) Kandidáty na funkce do voleb okrskového výboru

2) Delegáty SDH na sjezd delegátů okresní schůze SH ČMS

III – Výroční valná hromada ukládá výboru SDH:
1) Zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou hromadou, obsažené ve schválených dokumentech

2) Zpracovat hlášení o činnosti sboru za rok 2014 a odeslat na OSH
3) Vybrat členské přízpěvky a zabezpečit jejich předání na OSH ve stanoveném termínu
4) Všem členům pokud možno aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů a podporovat práci výboru SDH, získávat další členy do řad SDH
5) Zabezpečit účast na okrskové soutěži v 1. kole soutěže v požárním sportu konané každoročně v Otradově
6) Zúčastňovat se společných schůzí okrsku
7) Udržovat techniku JSDH v dobrém stavu
8) Zvyšovat odborné znalosti členů zásahové jednotky na pravidelných školeních jako tomu bylo v tomto roce
9) Podporovat Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, seznamovat členy sboru s výhodami pojištění
10) Pomáhat i dalším organizacím v naší obci při zajišťování společných kulturních akcích

IV – Výroční valná hromada ukládá včem členům SDH
1) Podporovat práci výboru SDH

2) Získávat další občany za členy SDH
3) Pomáhat výboru SDH při zajišťování kulturních akcí a jednotlivých úkolů SDH

 

13) Závěr:
Závěrečného slova se opět ujal předsedající schůze Roman Sáblík. V krátkém zamyšlení se pozastavil nad stavem dnešní společnosti, vyzdvihl důležitost hasičské myšlenky a poděkoval všem členům SDH za její naplňování. Dále poděkoval členům  jednotky za obětavou činnost při zásazích a udržování techniky, Obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce za pomoc a podporu sboru a TJ Sokol Svratouch za spolupráci.