Zápis z Výroční valné hromady SDH Svratouch, 26.11.2011

Zápis z VVH SDH Svratouch – 26.11.2011
zasedací místnost KD Svratouch

 

1) Zahájení:
Úvodního slova se tradičně ujal předsedající schůze a starosta sboru Roman Sáblík. Na úvod schůze požádal přítomné o držení minuty ticha za zesnulé Bohuslava Kučeru (člen SDH Svratouch) a plk. Františka Rulíka (dluholetý ředitel UO Chrudim). Poté přivítal všechny přítomné členy a hosty ze sborů SDH Krouna, Otradov, Oldříš a Rychnov a seznámil je s návrhem programu VVH.

 

2) Schválení programu VVH:
Proti navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky a byl schválen jednomyslně

 

3) Volba mandátové komise, návrhové komise a zapisovatele:
Všichni navržení kandidáti byli zvoleni jednomyslně a ihned se ujali svých funkcí.

Mandátová komise: Růžena Špalková a Petr Mládek

Návrhová komise:  Milan Žejlík a Luboš Paseka

Zapisovatel:  Růžena Špalková.

 

4) Zpráva o činnosti sboru v roce 2011:
Zprávu o kulturně-společenské činnosti sboru přednesl místostarosta sboru Martin Kalous

Zpráva v kompletním znění:

Zpráva o činnosti SDH Svratouch za rok 2011

Vážení hosté, bratři a sestry hasiči,
dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešní výroční valné hromadě.

K dnešnímu dni má sbor SDH Svratouch 99 členů. Letos jsme se rozloučili s naším bratrem Bohuslavem Kučerou, který byl dlouholetým členem našeho sboru a svou obětavou prací byl vzorem a příkladem ostatním členům. Proto mu také bylo v roce 2006 uděleno nejvyšší vyznamenání SH ČMS – titul ZASLOUŽILÝ HASIČ.

V roce 2011 se výbor SDH s velkým přispěním vás všech zhostil všech úkolů a činností dobře a v rámci svých možností. Výbor se sešel tradičně na pěti výborových schůzích a mimo sborových záležitostí byla jeho činnost zaměřena hlavně k organizačnímu zajištění několika tradičních akcí, které jsme pořádali ať už sami, nebo společně s OÚ Svratouch a TJ Sokol Svratouch. Sbor nezapomíná ani na naše členy, kteří se dožívají významného životního jubilea. Těmto členům je předán upomínkový dárek.

Letošní rok jsme zahájili 23. ledna hasičským plesema dětským karneval o den později. Ples je tradičně do posledního místa a někdy ještě i o trochu víc, za což jsme velice rádi. K tomu tento rok přispěla skupina Trio Chrudim, domácí kuchyně, bohatá tombola a tradičně velice uvolněná nálada.

26. února jsme společně s OU a Sokolem organizovali Maškarní rej, kterého se zůčastnilo více masek než předchozí rok a tak bylo pořádně veselo. Večer pokračoval maškarní zábavou se soutěží o nejlepší masky. O hudbu se postarali skupiny NAEX a Singl.

Dne 24.dubna v dopoledních hodinách proběhla brigáda, během které jsme čistili okolí komunikací z horního Svratoucha směrem na Krounu a na Čachnov od odpadků a jiného nepořádku. Na úklidu se podíleli zejména členové zásahové jednotky. Celkem se nám podařilo sesbírat 30 velkých pytlů nejrůznějších odpadků. Bohužel to svědčí o bezohlednosti lidí k životnímu prostředí a sobě samým.

30. dubna proběhl 7. ročník oblíbeného Pálení čarodějnic. Bohužel nás letos postihla veliká nepřízeň počasí, které nás pořádně vytrestalo, ale nakonec se i přes vytrvalý déšť sešlo několik stovek diváků. Toto pro nás byla největší odměna za velké úsilí, které uspořádání takové akce stojí.. Museli jsme výrazně improvizovat a zkrátit doprovodný program, ale přesto mohli diváci shlédnout ohnivou show čaroděje Cave i tradiční slavnostní ohňostroj, který je vždy zlatým hřebem této akce.

21. května na stadionu v Otradově proběhla okrsková soutěž v Požárním sportu okrsku Krouna. Letos jsme sestavili pouze jedno družstvo, ale to se zrovna nepotkalo s ideální formou a proto skončilo celkově na pátém místě.

28. května jsme se zůčastnili dětského dne, kde jsme pro děti přichystali tradiční „mokré stanoviště“ se džběrovkou a v akci předvedli nejen naší Micinku, ale i speciální hasičskou cisternu Tatra 815-7 zapůjčenou z THT Polička.

8.června jsme byly požádáni o ukázku naší techniky na dětském táboře na RS Naděje ve Svratouchu. Zde jsme pro děti připravili krátké povídání i praktickou ukázku s naší terenní Micinkou, protože naší prací je i osvětová činnost.

Dne 13. srpna se v obci Herálec konal již řetí ročník soutěžního dne s názvem Hry bez hranic. V souutěži a následném rozstřelu se nám opět podařilo umístit se na stupních vítězů – tentokrát na třetím místě.

Další akce, které jsme spolupořádali, jsou Dětský den na začátku prázdnin a Pohádkový les na jejich konci v okolí areálu v Borovině. Díky skvělému počasí se na cestu s pohádkovými postavami vydalo celkem 161 dětí s rodiči, což je náš nový rekord.

První víkend v září jsme pro naše členy a jejich rodiny uspořádali podzimní grilovačku v Palisádě v areálu Borovina. Hojná účast a skvělá nálada svědčí o oblibě této sešlosti, která se protáhla do pozdních nočních hodin a po nabízených pochutinách se jen zaprášilo.

Bohužel i letos musím konstatovat, že se nám nepodařilo obnovit kroužek mladých hasičů. Důvody proš tomu tak je nechávám k diskuzi.

Většinu těchto zmíněných akcí a činností máme zdokumentovanou na našich internetových stránkách, kde je možné si prohlédnout fotogalerii.

To, že naše akce asi neděláme špatně dokládá návštěvnost akcí, které organizujeme a samozřejmě také stav naší pokladny, se kterým nás podrobněji seznámí naše pokladní Marie Kocourová. O činnosti zásahové jednotky a naší technice nám řekne více velitel sboru Stanislav Buchta.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval za podporu OU Svratouch, členům TJ Sokol Svratouch a sponzorům, se kterými již zmíněné akce spolupořádáme. Také děkuji všem členům za práci, kterou vykonali pro sbor.

Všem vám přeji krásné svátky a hodně zdraví a sil do nadcházejícího roku 2012 ……. Děkuji za pozornost

Martin Kalous – mistostarosta sboru


Zprávu o činnosti zásahové jednotky
přednesl velitel Stanislav Buchta

Zásahová činnost: Zásahová jednotka zasahovala celkem u devíti mimořádných událostí
Požáry:

 • neobydlený dům ve Svratce
 • lesní požár ve Svratouchu
 • požár skládky nebezpečného odpadu v Boru u Skutče …

Technická pomoc:

 • čištění ucpané kanalizace v obci Svratouch
 • odstranění rozlomených a vyvrácených stromů
 • odčerpání vody z vytopeného sklepa
 • asistence při pálení čarodějnic ve Svratouchu

Výcvik jednotky: Zhodnocen byl výcvik jednotky v roce 2011. Dále byl přednesen plán na období nadcházející

 • školení nositelů dýchací techniky proběhne ve spolupráci s HZS stanice Hlinsko v nejbližší době
 • školení nových strojníků je naplánováno na rok 2012

Stav techniky a vybavení: Velitel seznámil přítomné se stavem techniky a vybavení. Obecnímu účadu a sponzorům poděkoval zejména za pořízení nových zásahových kalhot a rukavic.

Závěrem velitel poděkoval všem členům zásahové jednotky za jejich obětavou činnost.

 

5) Zpráva o hospodaření sboru:
Zprávu o hospodaření sboru přednesla pokladní Marie Kocourová (tradičně byly předneseny pouze hlavní položky na straně příjmů a výdajů)

Zůstatek z předešlého období: 130.476,-

Příjmy:
Přízpěvky od členů –> 13.200,-
Hasičský ples a karneval –> 46.229,-
Maškarní průvod –> 6.922,-
Grilování v Borovině (vybráno) –> 3.770,-
Provize od HVP –> 1.432,-

Výdaje:
Hasičské zboží (medaile – ocenění) –> 1.215,-
Přízpěvky do OSH –> 10.000,-
Přízpěvek do okrsku Krouna –> 1.000,-
Grilování v Borovině (doplatek z pokladny) –> 6.570,-
Rozloučení s bratrem B.Kučerou –> 3.318,-
Zakoupení vycházkových uniforem –> 17.771,-
Źivotní jubilea, dary, návštěvy nemocných –> 2.810,-

Ke dni konání VVH je na účtu a v pokladně SDH Svratouch celkem 124.188,- kč.

Zprávu revizní komise přednesl Jiří Kyncl ml.

Zpráva v kompletním znění:

Vyjádření revizní komise:  Revizní komise ve složení Jiří Kyncl a František Socha provedla dne 30.10.2011 kontrolu hospodaření sboru.
Při kontole neshledala žádné nedostatky nebo nesrovnalosti ve vedení účetnictví a doporučuje Výroční valné hromadě Zprávu o hospodaření sboru schválit.

 

6) Předání ocenění členům za aktivitu a činnost ve sboru:

medaile „Za zásluhy“
– Hegr František
– Odvárka Josef

medaile „Za příkladnou práci“ 
– Kyncl Libor

„Čestné uznání OSH Chrudim
– Kaplan Miroslav

stužka k medaili Za věrnost
– Landová Leona –> 20 let členství
– Verner Luboš –> za 30 let členství
– Pavlíková Květa –> za 30 let členství
– Kyncl Jiří st. –> za 40 let členství
– Socha Jiří –> za 40 let členství
– Lehký Pavel — > za 50 let členství

 

7) Diskuze:
V diskuzi se svými přízpěvky vystoupili tradičně zástupci okolních sborů, OU Svratouch a TJ Sokol

starosta sboru Roman Sáblík:

 • poděkoval OÚ za spolupráci – především za materiální pomoc
 • poděkoval TJ Sokol Svratouch za spolupořádání hned několika akcí
 • výzva pro členy aby navrhli možnosti kulturního vyžití, zvážení možnosti společné návštěvy divadla nebo konzertů
 • prosba o spolupráci při zajištění tomboly na ples
 • informace ke školení preventistů

Zástupci okolních sborů

 • SDH Rychnov … zdravice, pozvání na VVH konanou 30.12.2011
 • SDH Krouna … zdravice, poděkování za aktivní pomoc při organizaci Krounského poháru, informace o dobrém začlenění dětí ze Svratoucha do velmi úspěsného družstva mladých hasičů v Krouně, pozvání na VVH konanou 7.1.2012
 • SDH Otradov … zdravice, pozvání na VVH konanou 27.12.2011
 • SDH Oldříš … zdravice, pozvání na VVH konanou 3.12.2011

za TJ Sokol Svratouch Petr Straka … poděkování za spolupráci

bratr Jaroslav Cach … poděkování a pochvala za dobré hospodaření s finančními prostředky

za OU Svratouch starosta obce bratr Jiří Socha

 • poděkování za práci zásahové jednotky, zejména za noční zásah u požáru v obecním lese ve Svratouchu
 • účast jednotky na zásahu u požáru skládky nebezpečného odpadu v Boru u Skutče (neobvyklý zásah, získání mnoha cenných zkušeností)
 • spolupráce sboru při uzávěře silnice během pokládky nového povrchu v dolní části obce
 • informace k výročí 620.let založení obce a setkání rodáků v příštím roce
 • dovybavení jednotky zásahovými kalhotami a kukavicemi
 • pochvala a poděkování členům zásahové jednotky za jejich činnost

 

8) Vyjáření mandátové komise:
Vyjádření mandátové komise kladné – Přítomný je dostatečný počet členů, schůze je usnášeníschopná

 

9) Návrh usnesení:
Návrh usnesení přednesl Milan Žejdlík. Usnesení bylo schváleno jednomyslně

Návrh na usnesení v plném znění:

Návrh usnesení VVH SDH Svratouch – 26.11.2011

I) Výroční valná hromada schvaluje:

1) Zprávu o činnosti sboru od poslední VVH
2) Zprávu o hospodaření sboru
3) Zprávu revizní komise

II) Výroční valná hromada ukládá:

1) Ve spolupráci s OU Svratouch se aktivně podílet na plnění úkolů k zajištění požární ochrany v obci v těchto základních směrech:

a) Na úseku připravenosti jednotek a techniky k provedení zásahu zejména:

 • Při zajišťování údržby a akceschopnosti požární techniky, věcných a osobních prostředků nutných k provedení zásahu a vybavení jednotky těmito prostředky
 • Při doplňování členů zásahové jednotky z řad členů SDH Svratouch
 • Při zajišťování odborné a fyzické připravenosti členů zásahové jednotky

b) Na úseku prevence a předcházení požárů a mimořádných událostí:
Spolupracovat s OU při plnění zpracovaného plánu preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany zaměřené na tyto cílové skupiny občanů:

 • Děti a mládež ve škole, mateřské škole a na letních dětských táborech v katastru obce
 • Právnické a podnikající fyzické osoby v územní působnosti obce Svratouch
 • Členy SDH a ostaní občany obce

2) Pro rok 2012 zabezpečit kulturně společenskou činnost sboru alespoň v rozsahu, jako v roce 2011

3) Zpracovat hlášení o činnosti sboru za rok 2011 a zabezpečit jeho předání na OSH Chrudim ve stanoveném termínu

 

10) Závěr:
Na závěr schůze poděkoval bratr Roman Sáblík za účast a popřál všem přítomným hodně zdraví do nového roku.