Zápis z Výroční valné hromady SDH Svratouch, 27.11.2010

Zápis z VVH SDH Svratouch – 27.11.2010
Restaurace „U Kořínků“

 

1) Zahájení:
Starosta sboru bratr Roman Sáblík přivítal všechny přítomné členy sboru a dále zástupce sborů z Krouny, Otradova, Oldříše a Rychnova. Všechny přítomné poté seznámil s programem VVH.

 

2) Volba mandátové komise:
navrženi Petr Mládek a Růžena Špalková

 

3) Volba návrhové komise:
navrženi Jiřía Kyncl ml. a Václav Švanda

Jako zapisovatel byla navržena Růžena Špalková.
Všichni navržení kandidáti byli zvoleni jednomyslně a ihned se ujali svých funkcí.

 

4) Zpráva o činnosti sboru v roce 2010:
Zprávu o stavu členské základny a činnosti výboru přednesl starosta sboru Roman Sáblík

Členská základna: V letošním roce žádný člen naše řady neopustil, naopak novým členem se  stal Jakub Růžička. SDH Svratouch má ke dni konání VVH 100 členů.

Činnost výboru: Výbor SDH Svratouch se od  poslední VVH sešel na celkem 5ti výborových schůzích.

Zprávu o kulturně-společenské činnosti sboru přednesl místostarosta Martin Kalous
Zhodnocení akcí, kterých se SDH Svratouch a jeho členové účastnili jako pořadatelé, spolupořadatelé a nebo hosté.

 

Zprávu o činnosti zásahové jednotky přednesl velitel jednotky Stanislav Buchta
Velitel jednotky seznámil přítomné s činností zásahové jednotky, stavem techniky a zhodnotil výcvik členů jednotky.

Zásahová činnost: 3 zásahy u požárů.

Stav techniky: Všechna tři výjezdová vozidla jsou po STK a připravena k výjezdu. Představen plán dovybavení rychlého zásahového vozidla Mitsubishi. Velitel oznámil, že byl vyřešen problém v radiové komunikaci s operačním střediskem a představil plán doplnění ručních radiostanic a vozidlové radiostanice pro TA Mitsubishi.

Zásahová jednotka: Velitel oznámil, že několik členů se z různých důvodu nechce/nemůže podílet na činnosti zásahové jednotky. Proto dojde k reorganizaci a nahrazení techto členů …

Závěrem velitel poděkoval všem členům zásahové jednotky za jejich obětavou činnost.

 

Zprávu o hospodaření sboru přednesla pokladní Marie Kocourová
Jako vždy byly předneseny pouze hlavní a důležité položky na straně příjmů a výdajů.

Příjmy:
Přízpěvky od členů –> 12.900,-
Hasičský ples –> 43.156,-
Maškarní průvod –> 8.000,-
Pálení čarodejnic –> 9.971,-
Provize od HVP –> 1.856,-

Výdaje:
Hasičské zboží (ocenění, domovenky, hadice) –> 8.400,-
Podzimní grilování –> 4.836,-
Okrsková soutěž v Otradově –> 3.890,-
Zakoupení vycházkových uniforem –> 3.987,-
Źivotní jubilea, dary, návštěvy nemocných –> 4.789,-

Ke dni konání VVH je na účtu a v pokladně SDH Svratouch celkem 146.564,- kč.

Zprávu revizní komise přednesl František Socha

 

5) Předání ocenění členům za činnost ve sboru:
Na letošní VVH byla předána následující ocenění činnosti a věrnosti členů.

čestné uznání SH ČMS
– Jadrný Josef ml.

medaile „Za zásluhy“
– Navrátil Zdeněk

medaile „Za příkladnou práci“ 
– Gregor Luboš
– Žejdlík Martin

„Čestné uznání okresního sdružení hasičů
– Kučera Ladislav ml.
– Kyncl Vlastimil
– Kynclová Ilona
– Musil Miloslav ml.

stužka k medaili Za věrnost
– Hufnágel Jan st. –> za 30 let členství
– Sádovský František –> za 30 let členství
– Jadrný Josef ml. –> za 40 let členství
– Švanda Václav st. –> za 40 let členství
– Socha František –> za 50 let členství

 

6) Diskuze:
Na začátku diskuze tradičně vystoupili zástupci jednotlivých zůčastněných sborů se svými zdravicemi.

Otradov: Pozvání na VVH

Rychnov: Pozvání na VVH

Krouna: Poděkování za pomoc při tradiční soutěži dětí, pozvání na VVH a na Hasičský ples

Oldříš: Pozvání na VVH

Jan Vojta za TJ Sokol Svratouch
– poděkování TJ Sokol za dobře fungující spolupráci při organizace akcí, přání do nového roku …

Starosta sboru Roman Sáblík
– výzva ke členům, aby pomohli s obstaráním tomboly na tradiční ples

Jiří Socha
– poděkování TJ Sokol za dobře fungující spolupráci při organizace akcí
– upozornění na nutnost znovuobnovení činnosti družstva MH a tím vychovat nástupce a novou generaci hasičů

 

7) Vyjádření mandátové komise: (kladné)

 

8) Návrh usnesení:

Návrh usnesení VVH:
Výroční valná hromada schvaluje
– zprávu o činnosti sboru
– zprávu o hospodaření
– revizní zprávu

Výroční valná hromada ukládá:
– zpracovat zprávu o činnosti sboru a do 31.1.2011 ji předat na OSH Chrudim
– zabespečit činnost sboru a následujícím období alespoň v rozsahu tohoto roku

Usnesení bylo schváleno jednomyslně

 

9) Závěr:
Na závěr schůze poděkoval bratr Roman Sáblík za účast a popřál všem přítomným hodně zdraví do nového roku.

Po skončení schůze následovalo občerstvení a volná zábava …