Zápis z Výroční valné hromady SDH Svratouch, 28.11. 2009

V letošním roce došlo u našeho sboru ke zvolení nového starosty. Namísto Františka Sochy, který požádal o uvolnění z funkce, byl na počátku roku zvolen Roman Sáblík.

SDH Svratouch i touto cestou děkuje bratru Františku Sochovi za jeho dlouholetou obětavou činnost ve funkci starosty sboru.

 

Zápis z VVH SDH Svratouch – 28.11.2009

1) Zahájení:
Bratr Jiří Socha přivítal všechny přítomné členy sboru; jmenovitě pak Bohuslava Kučeru – nositele titulu Zasloužilý hasič, dále zástupce sborů z Krouny, Otradova, Oldříše a Rychnova. Všechny přítomné seznámil s programem VVH.

Všem přítomným – zejména hostům – poté představil nového starostu sboru Romana Sáblíka a bývalému starostovi bratru Františku Sochovi vyslovil poděkování a předal věcný dar za jeho dlouholetou obětavou činnost ve funkci.

 

2) Volba mandátové komise:
navrženi Petr a Marie Mládkovi

 

3) Volba návrhové komise:
navrženi Jana Kynclová a Stanislav Paseka

Jako zapisovatel byla navržena Růžena Špalková.
Všichni navržení kandidáti byli zvoleni jednomyslně a ihned se ujali svých funkcí.

 

4) Zpráva o činnosti sboru v roce 2009:
Zprávu o stavu členské základny a činnosti výboru přednesl starosta sboru Roman Sáblík

Členská základna: V letošním roce žádný člen naše řady neopustil, naopak novým členem se  stal Jakub Růžička. SDH Svratouch má ke dni konání VVH 100 členů.

Činnost výboru: Výbor SDH Svratouch se od  poslední VVH sešel na celkem 5ti výborových schůzích.

prosinec 2008: organizace a příprava plesu a dětského karnevalu
leden 2009: vyhodnocení plesu, volba nového starosty sboru
únor 2009: příprava a organizace Maškarního průvodu
duben 2009: příprava a organizace Pálení čarodějnic
říjen 2009: organizační záležitosti k chystané VVH

Zprávu o kulturně-společenské činnosti sboru přednesl místostarosta Martin Kalous
Zhodnocení akcí, kterých se SDH Svratouch a jeho členové účastnili jako pořadatelé, spolupořadatelé a nebo hosté.

Zpráva v kompletním znění:

Kulturně společenská činnost SDH Svratouch za rok 2009

Rok na úseku kulturně společenské činnosti začal v lednu hasičským plesem a dětským karnevalem. Předtančení jako již tradičně patřilo mažoretkám z Nového Města na Moravě a týmu děvčat aerobiku Svratouch. K tanci a poslechu hrála skupina Strýci.  Díky zapojení většiny členů do přípravy, organizace, obstarání bohaté tomboly, zajištění služeb, přípravě jitrnic atd., nám tento ples i karneval beznadějně zaplnily zdejší sokolovnu.
Další akce, které jsme společně s OU Svratouch a Sokolem Svratouch organizovali, byla 7. března maškarní veselice s večerní taneční zábavou. I když nám, jako na potvoru, počasí moc nepřálo, přesto se maškarního reje zúčastnilo  přes padesát masek , včetně pojízdné hospody „U Hamouna“ ,která se s kapelou Malinkou v tomto počasí stala oporou průvodu. Tyto dvě akce se skvěle vydařily, včetně finančního přínosu.
Dne 30.dubna proběhl na Kožešníkově kopci nad obcí Svratouch již pátý ročník Pálení čarodějnic. Jeho pořádání se jako vždy ujala Obec Svratouch ve spolupráci s SDH a Sokol Svratouch. Předcházela tomu náročná příprava, kdy jsme svezli velké množství materiálu, z  kterého jsme společnými silami postavili velkou vatru a zázemí pro tuto akci, v kterém bylo zajištěno občerstvení ,včetně  opékání vuřtů . I když se během odpoledne rychle zhoršilo počasí a od východu přihnal prudký déšť, nakonec se nad námi sv. Petr smiloval a před začátkem akce již bylo opět jasné nebe. I to přispělo k tomu, že se nám nakonec sešlo podle odhadů přibližně tisíc návštěvníků , jak z naší obce,tak ze širokého okolí. Slavnostní zapálení ohně letos obstaral průvod Čarodějnic spolu s bubeníky. Po desáté hodině večerní byl panem Vodáčkem odpálen tradiční ohňostroj a poté se rozběhla diskotéka na drnu. Akce se velmi vydařila a již tradičně se protáhla do pozdních nočních ,pro některé i ranních hodin.
Další akce, na které se podílíme,  je Dětský den, který je již tradičně pořádám na začátku prázdnin. Tento rok  i za účasti týmu Rádia OK. V areálu Borovina na děti čekala spousta úkolů a soutěží, při nichž  byly děti odměněny nějakou tou sladkostí a malými dárky. Po projití všech stanovišť  odpoledne pokračuje dětskou diskotékou Rádia OK.
V neděli 5.července se na hřišti na Křižánkách uskutečnil 1. ročník soutěžního dne nazvaného HRY BEZ HRANIC. Ten, kdo si pamatuje stejnojmenné a velmi úspěšné soutěže pořádané před lety po celé Evropě, si lehce dovede představit o co v tomto klání šlo – krátce řečeno: nejrůznější bláznivé úkoly a spousta legrace. Této soutěže se zúčastnil i tým za obec Svratouch. Našimi soupeři byla dvě družstva z Křižánek (mladí a staří), Kadov a Herálec. Naše družstvo se v celkovém pořadí umístilo na pěkném druhém místě.
Tradiční zakončení prázdnin jsme opět společně s TJ Sokol a OÚ Svratouch uspořádali v okolí kulturního areálu Borovina pro naše nejmladší spoluobčany rozloučení s prázdninami. Na děti a jejich rodiče čekala jako každý rok procházka Pohádkovým lesem a poté odpolední diskotéka na parketu v Borovině.
V tomto výčtu nesmíme zapomenout na to, jak opět úspěšně reprezentovaly v září sbor naše děvčata a velebnost, s hasičskou scénkou Slunce, seno, jahody, při oslavách 125 let SDH Otradov.

Na závěr bych chtěl všem, kteří se na jejich přípravě a organizaci podíleli, poděkovat, protože bez nich by žádná akce nemohla být uskutečněna – to vše zdarma a ve svém volném čase. Stejně tak bych rád poděkoval OU , sokolům a sponzorům , s kterými již zmíněné akce spolupořádáme.
V závěru chci popřát všem klidné a příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný start do roku 2009.

 

Zprávu o činnosti zásahové jednotky přednesl velitel jednotky Stanislav Buchta
Velitel jednotky seznámil přítomné s činností zásahové jednotky, stavem techniky, zhodnotil výcvik členů jednotky a výsledky okrskové soutěže.

Zásahová činnost: 9 zásahů převážně technického charakteru

Výcvik jednotky: Vyhodnocena byla školení a kurzy za uplynulé období. Většina členů jednotky je oprávněna pro použití dýchací techniky, část členů jednotky letos absolvovala kurs obsluhy motorových pil, strojníci se zúčastnili pravidelného školení a všichni strojníci jsou držiteli profesních řidičských průkazů, 2 členové jednotky absolvovali školení velitelů.

Sportovní činnost: Vyhodnoceny byly výsledky okrskové soutěže v Otradově, kde se náš sbor účastnil dvěma družstvy, která se umístila na 3. a 4. místě

Stav techniky: Velitel seznámil přítomné se stavem postupu prací na novém zásahovém vozidle Mitsubishi, u kterého v současnosti firma THT dokončuje úpravu nástavby a vestavbu vybavení. Vozidlo by mělo být předáno do uživání sboru během několika týdnů – u příležitosti předání tohoto vozidla bude uspořádána malá oslava.

Závěrem velitel poděkoval všem členům zásahové jednotky za jejich obětavou činnost.

 

Zprávu o činnosti žen přednesla Květa Pavlíková
Zhodnocena byla činnost žen v rámci sboru, kulturní vystoupení na oslavách 125let SDH Otradov.

 

Zprávu o činnosti oddílu MH přednesla Jana Kynclová

Zpráva v kompletním znění:

Letos na jaře proběhl další pokus obnovení kroužku mladých hasičů. Vypadalo to celkem slibně, protože děti samy přišly, že by byly rády, kdyby se obnovil kroužek mladých hasičů. My jako vedoucí jsme toto přivítali a myslím, že nadšení nám nechybělo. Domluvili jsme se a začali se scházet.
Většina dětí vůbec netušila, o co jde a tak jsme je postupně seznámili se základními technickými prostředky, také jsme začaly nacvičovat soutěžní disciplíny. Bohužel na jednotlivých schůzkách dětí ubývalo, až nakonec jsme si zbyli na schůzce sami vedoucí.
Samozřejmě se nabízí otázka proč se tomu tak stalo. Pokud se zamyslíme nad příčinami, je několik možností a začnu-li u sebe, buď jsme špatní vedoucí a nedokážeme děti pro tuto činnost dostatečně nadchnout a motivovat nebo je chyba na straně dětí, třeba čekaly něco jiného a činnost pro ně nebyla zajímavá, nevím. Asi je to kombinace obojího. Na druhou stranu v jiných obcích kroužky fungují a děti to baví. Chybí nám zpětná vazba, takže o příčinách lze jen polemizovat.
Myslím, že je třeba se tímto zabývat, neboť kroužek nefunguje již několik let a jistě se to projeví na členské základně.

 

Zprávu o hospodaření sboru přednesla pokladní Marie Kocourová
Jako vždy byly předneseny pouze hlavní a důležité položky na straně příjmů a výdajů.

Příjmy:
Přízpěvky od členů –> 12.600,-
Hasičský ples –> 28.075,-
Maškarní průvod –> 12.765,-
Pálení čarodejnic –> 9.971,-
Provize od HVP –> 1.699,-

Výdaje:
Narozeniny a jubilea členů –> 2.600,-
Zakoupení medailí a ocenění –> 1.630,-
Okrsková soutěž v Otradově –> 2.187,-
Zakoupení vycházkových uniforem –> 36.454,-
Zlatá svatba B.Kučery –> 1.000,-

Ke dni konání VVH je na účtu SDH Svratouch 134.674,- kč.

Zprávu revizní komise přednesl František Socha

 

5) Diskuze:
Na začátku diskuze tradičně vystoupili zástupci jednotlivých zůčastněných sborů se svými zdravicemi.

Otradov: Poděkování za účast na oslavách , pozvání na VVH dne 11.12.2009

Rychnov: Pozvání na VVH dne 2.1.2010

Krouna: Poděkování za pomoc při tradiční soutěži dětí, poděkování za účast na oslavách, pozvání na VVH dne 18.12.2009 a na Hasičský ples dne 7.2.2010

Oldříš: Poděkování za pozvání, tradiční velmi originální přání do nového roku

Růžena Špalková – poděkování za pohostinnost SDH Otradov na oslavách 125let sboru

za ženy Květa Pavlíková – poděkování za zakoupení nových vycházkových uniforem

starosta sboru Roman Sáblík
– výzva ke členům, aby pomohli s obstaráním tomboly na tradiční ples
– návrh na společné plnění zkoušek odbornosti ve spolupráci s okolními sbory (možnost plnit zkoušky společně v jednom termínu)

Jiří Socha za Obec Svratouch
– doplňující informace o novém zásahovém vozidle Mitsubishi (shrnutí nákladů na jeho pořízení a úpravy – celková částka činí 500.000,-)
– informace o stavu stavby nové hasičské zbrojnice (stavba je z důvodu zastavené dotace z EU odložena)
– informace o novém způsobu propojení a dálkového spouštění všech tří sirén v obci
– upozornění na nutnost stále zdokonalovat výcvik jednotky, v souvislosti s novým zásahovým automobilem upozornil na nezbytnost dokonalého vyškolení členů jednotky v používání jeho vybavení
– informace o úmyslu pořádat v roce 2010 druhý ročník soutěže Hry bez hranic

Jiří Socha již jako hasič
– poděkování TJ Sokol za dobře fungující spolupráci při organizace akcí
– upozornění na nutnost znovuobnovení činnosti družstva MH a tím vychovat nástupce a novou generaci hasičů

 

6) Předání ocenění členům za činnost ve sboru:
Na letošní VVH byla předána následující ocenění činnosti a věrnosti členů.

medaile „Za zásluhy“
– Ladislav Šír

medaile „Za příkladnou práci“ 
– Martin Kaštánek
– Jan Hufnágel ml.
– Miroslav Kyncl ml.
– Jana Kynclová

„Čestné uznání okresního sdružení hasičů
– David Hegr
– Lukáš Hufnágel
– Václav Švanda ml.
– Luboš Verner
– Stanislav Paseka

stužka k medaili Za věrnost
– Josef Hromádko –> za 30 let členství
– Jaroslav Cach –> za 40 let členství
– Ladislav Šír –> za 40 let členství

 

7) Vyjádření mandátové komise: (kladné)

 

8) Návrh usnesení:

Návrh usnesení VVH:
Výroční valná hromada schvaluje
– zprávu o činnosti sboru
– zprávu o hospodaření
– revizní zprávu

Výroční valná hromada ukládá:
– zpracovat zprávu o činnosti sboru a do 31.1.2010 ji předat na OSH Chrudim
– zabespečit činnost sboru a následujícím období alespoň v rozsahu tohoto roku

Usnesení bylo schváleno jednomyslně

 

9) Závěr:
Na závěr schůze poděkoval bratr Jiří Socha za účast a popřál všem přítomným hodně zdraví do nového roku.

Po skončení schůze následovalo promítání DVD z okrskové soutěže, občerstvení a volná zábava …