Zpráva o činnosti sboru za rok 2008

Vážení a milí hosté, bratři a sestry

Je mojí milou povinností přivítat Vás na dnešní výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů ve Svratouchu a přednést zprávu o činnosti sboru za uplynulé období.

V letošním osmičkovém roce, kdy si naše země připoměla hned několik významných výročí, která se k tomuto roku váží a ve kterém bylo jistě nejvíce významné výročí založení samostatného Československa, nelze nevzpomenout na prvního prezidenta a nejvýznamější osobnost našich novodobých dějin prof. T.G.Masaryka a na jeho vztah k činnosti dobrovolných hasičů.

Prezident Masaryk ve svém projevu na sjezdu československého hasičstva v roce 1925 charakterizoval dobrovolné hasiče těmito slovy: „Sleduji a oceňuji záslužnou a nezjištnou práci dobrovolného hasičstva a jeho obětavá činnost je mi dobře známa. Hasičstvo dokazuje svými skutky a činy lásku k bližnímu a zároveň vysokou mravní hodnotu svých ideálů“.

A my, kteří jsme již několikátou generací pokračovatelů dobrovolnýc hasičů z tohoto historického roku, můžeme bez nadsázky říci, že tato myšlenka navzdory změnám politických režimů, změnám vlád a politických stran přetrvává a odměnou ta toto je nejvyšší stupeň hodnocení důvěry spoluobčanů, kterou vyjadřují v průzkumech veřejného mínění, ve kterých jsou dobrovolní hasiči vždy na čelním místě.

O tom, jak vlastní hasičská činnost sborů dobrovolných hasičů v dnešním rozvinutém IZS je či není náročná, není třeba vést diskuze a my, kteří jsme u hasičů prožili již větší část svého života, můžeme toto jenom potvrdit. Víme jakou péči vyžaduje příprava techniky a všech technických prostředků tak, aby byly připraveny vždy když je potřeba i jakou přípravu musí prodělat členové sboru zařazení do jednotek, včetně ověření zdravotní způsobilosti k výkonu této služby, a toto všechno vykonávají ve svém volném čase, mimo svoje povolání. Aby to mohli dělat tak dobře jak to dělají, je potřeba mít tu hasičinu v krvi a jenom díky těmto lidem hasičská myšlenka nekončí, ale přetrvává generace.

 

Tolik snad na úvod dnešního jednání a nyní k vlastní činnosti sboru, tak jak probíhala v uplynulém období roku. Víme, že jsme v roce 2008 buďto sami zajistili a uspořádali, nebo se významnou měrou podíleli mimo vlastní hasičské činnosti na řadě společenských akcí celoobecního významu a že je o čem na dnešní valné hromadě hovořit.

Jako první ve zprávě je vždy uvdena činnost výboru. Výbor se od posldní VVH sešel na čtyřech výborových schůzích. První byla hned po novém roce a mimo sborových záležitostí byla zaměřena hlavně k organizačnímu zajištění plesu a dětského karnevalu který byl 19. a 20. ledna.
Další výborová schůze proběhla v měsíci únoru. Na této schůzi byl zhodnocen jak hospodářský výsledek plesu a karnevalu, tak i organizační zajištní obou akcí a hlavně byla provedena přípravná jednání k zajištění maškarního ostatkového průvodu, který již tradičně pořádáme spolu se TJ Sokol.
Na další schůzi v dubnu se výbor zabýval zajištěním přípravy na okrskové kolo soutěže požárních družstev a přípravou pálení čarodejnic, které opět ve spolupráci se soloky se stává tradicí.
V průběhu letních měsíců jsme se nescházeli na výborových schůzích, ale neznamená to, že se nic nedělo. Naši členové se aktivně zůčastnili příprav procházky pohádkovým lesem v souvislosti s dětským dnem a též naše účast nechyběla při organizaci soutěžního odpoledne na rozloučenou dětí s prázdninami. Poslední akce opět ve spolupráci s TJ Sokol byla Svratoušská drakiáda.
Výborová schůze dne 13.10. byla již ve znamení hodnocení techto akcí a hlavně přípravy dnešní VVH.
K hodnocení činnosti výboru v posledním roce jeho funkčního období, můžeme říci, že výbor zajišžuje činnost sboru v takovém rozsahu, jak mu bylo uloženo loňskou VVH, a že zvolená cesta omlazování výboru je správná.

A ještě jen telegraficky. Ke dni konání VVH má sbor 93 členů. V uplynulém období žádný člen nepřibyl a ani neubyl. Můžeme tedy říci, že členská základna je stabilizovaná.
V roce 2008 se podařilo dokončit internetové stránky sboru, kde je možné nalézt informace o činnosti a mnoho dalšího.

Na úseku výcviku a zdolávání požárů jsme se zúčastnili prvního kola soutěže požárních družstev v Otradově jedním družstvem mužů, kteří se umístili v náročné konkurenci na 3. místě.
V činnosti na úseku zdolávání požárů to byl hned na začátku roku v mrazivé lednové noci požár kontejneru na odpadky u prodejny Jednota v dolní části obce. Další zásah, opět v noci, 2.března, tentokráte to nebylo u nás, ale u sousedů přes kopec v Chlumětíně, požár nově přebudované roubenky pana Myšky. Poslední výjezd jednotek byl 9.srpna k požáru lesa a to opět nad sjezdovkou na Karlštejně.
Z uvedeného výčtu výjezdů je zřejmé, že hasiči nejsou zbyteční a že by jim ubývalo práce, ale naopak, práce na tomto úseku přibývá, snad je to i tím, že lidé jsou bezohlednější, myslí asi, že si všechno můžou dovolit. Alespoň požár kontejneru (od žhavého popela … pozn. redakce),ale i již druhý oheň lesa nad sjezdovkou tomu nasvědčují.

Vzhledem k tomu, že výjezdy ke všem těmto mimořádným situacím byl v perfektních časech i činnost našich členů byla vždy hodnocena jako na profesionální úrovni, rád bych na závěr této části zprávy vyzdvihl, pochválil a poděkoval členům sboru, kteří jsou zařazeni do družstev, za jejich aktivní přístup k plnění úkolů spojených s veškerou činností v jednotce, protože co my si tady na schuzi řekneme několika větami, vyjadřuje nesmírné množství práce až se již jedná o vlastní přípravu a výcvik, přípravu a údržbu vozidel, jejich vybavení, stříkaček, ale i dýchací techniky a ostatních technických prostředků tak aby vše bylo kdykoliv na takovém stupni připravenosti, jaký si právě řešení mimořádných situací žádá.
Toto vše lze uskutečňovat též za předpokladu dobré spolupráce hasičů a obecního úřadu, který si je vědom toho, že nejkratší dojezdový čas profesionální jednotky k nám je 20 minut, a že jsme vždy zasahovali dříve než profesionální hasiči, sbor dnes disponuje solidním technickým zázemím pro provedení kvalifikovaného zásahu. Nové dosud nedovybavené zásahové vozidlo je nejlepším důkazem opravdu dobré spolupráce a nadčasového myšlení a jednání obecního zastupitelstva, které nečeká až naše Avie dojezdí.

Práce s dětmi: Na několika posledních valných hromadách jsem se střídavě radoval jak děti pracují, nebo trápil nad tím, že dětský kolektiv opět nefunguje, proto nevím, jak to uvést letos. Prostě kolektiv existuje, ale nefunguje. Přesto že vedoucí se snažili dětem věnovat s maximálním nasazením, nedokázali v nich vzbudit ten správný vztah k dětskému hasičskému kolektivu a k hasičině. Zatím co pro nás, ale i další generaci bylo považováno za svátek, když jsme šli do zbrojnice nebo mohli jet hasičským autem, v dnešní době počítačů a počítačových her je toto zřejmě přežitek a my se musíme připůsobit času a netrápit se tím, že to co bavilo nás a naše děti, současné děti nenadchne a ani nebaví. Snad zase příjde čas, kdy kamarádství a spolupráce v hasičském kolektivu bude mít převahu nad počítačovými hrami.

S hospodařením sboru a s vývojem na úseku financí v roce 2008 nás seznámí naše pokladní Marie Kocourová (sbor v roce 2008 hospodařil se ziskem 50.910kč … pozn.redakce).

O další úsek činnosti, to je kulturně společenská činnost, jsem již v některých částech zavadil při zprávě o činnosti výboru. Ale abychom tento úsek neošidili, musíme se zmínit o všech akcích a nebylo jich letos opět nijak málo. Rok na tomto úseku začal opět tradičním hasičským plesem a dětským karnevalem, které se díky zapojení většiny členů do přípravy, organizace ale i do vlastních služeb, přípravy a obstarání tomboly, přípravě jitrnic a tlačenek, atd., skvěle vydařily včetně finančního efektu.
Hned 16.února to byl maškarní ostatkový průvod a taneční zábava a v dubnu velice vydařené pálení čarodejnic s krásným ohňostrojem ve spolupráci se sokoly, obecním úřadem a základní školou.
Pak uř došlo na rozloučení dětí s prázdninami, pohádkový les v Borovině a v září na Svratoušskou drakiádu.
V tomto výčtu nesmíme zapomenout na to, jak úspěšně reprezentovaly sbor naše děvčata a velebnost se Slunce, seno jahodovou hasičskou scénkou na memoriálu Jendy Dřínka ve Žďáře, kde sklidily zasloužený úspěch a dokonce o jejich vystoupení psaly noviny.
Doufám, že jsem nějakou akci nevynechal, a kdyby se tak stalo, že mi to prominete. Není to záměr, ale skeróza a budu každému vděčný pokud to v diskuzi připomene. Za zorganizování všech akcí, tak jak jsem je výjmenoval, patří poděkování všem, kteří se na jejich přípravě a organizaci podíleli, připravovali a zajišťovali tombolu, vařili tlačenky a jitrnice, připravovali sál, zajišťovali jednotlivé služby na plese a karnevalu, ale i těm kteří potom přili a vše uklidili a uvedli do původního stavu, připravovali a aktivně se účastnili všech ostatních akcí od ostatků, čarodejnic, drakiády, ale i okrskové soutěže a dalších akcí.

Stejnou nebo ještě větší měrou si zaslouží poděkovat všem, kteří se starají o připravenost techniky k zásahu ale i pravidelnou aktuální presentaci činnosti sboru na nástěnce a internetových stránkách a ještě mnohé jiné, co mě zrovna nenapadá. Záměrně vynechávám jména, abych snad na někoho nezapoměl, ale ti o kterých je řeč, kteří se zúčastňují a zapojují do jednotlivých akcí to vědí.
Velké poděkování si též zaslouží vedoucí kolektivu mladýh hasičů, protože i když se nezdařila činnost kolektivu tak, jak bychom si představovali, neznamená to, že tomu nedali dostatek práce. Pravý opak je pravdou – když se práce nedaří, stojí daleko víc úsilí a o to větší je potom zklamání, když to nevýjde podle představ.

Nyní už jen v krátkosti. V příštím roce bychom chtěli uspořádat akce nejméně v takovém rozsahu jako v roce uplynulém, tolik alespoň předsevzetí výboru. To znamená, že začneme opět už tradičním hasičským plesem a dětským karnevalem, který je předjednán na termín 10. a 11.ledna. Hrát bude opět kapela STRÝCI, která se velmi osvědčila při plese loňském. Na zahájení je opět počítáno s předtančením mažoretek.
K tomuto se sejde výbor ještě před vánočními svátky, ale již teď bych požádal členy, kdo může pomoci zajistit nějaký příspěvek do tomboly k plesu nebo do dětské tomboly – vše je vítáno.

Domnívám se, že jsem již ve zprávě výboru zmínil o všech důležitých momentech, které se v hodnoceném období staly i co bylo třeba z pohledu další činnosti projednat a dát členské základně na vědomí a k vyjádření. Přesto, že se výbor snažil jak vyplývá ze zprávy a nakonec vyplyne i ze zprávy o hospodaření sboru o maximální činnost a hospodárnost na všech úsecích, může na vše být z pohledu členské základny jiný názor. K tomuto je prostor k diskuzi, kde by měly být vyjádřeny pocity a názory členů na činnost výboru a celé organizace.

Závěrem bych chtěl vyjádřit přání, aby věta kterou charakterizoval práci dobrovolných hasičů prezident Masaryk byla ještě dlouho pravdivá a ještě jednou děkuji všem, kteří se přičiňují o to, že si při výročním hodnocení můžeme říci, že jsme nezaháleli a nezklamali důvědu našich spoluobčanů. Současně bych chtěl vyjádřit poděkování obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce za jejich přístup k hasičské myšlence, zajištění kvalitního materiálního a technického zázemí, ale i pomoci vytváření tohoto důležitého pocitu, že ta naše hasičská činnost, i když zrovna nehoří nahusto, je nutná a není až na posledním místě.

Vzhledem k tomu, že začátek vánočních svátků je již dříve než za měsíc, nelze na ně zapomenout a proto přeji Vám všem i Vašim rodinám, ale i všem našim spoluobčanům pěkné, ničím nerušené vánoční svátky a vše nejlepší, hlavně hodně zdraví v roce 2009.

František Socha – starosta sboru, 23.11.2008